Cập nhật danh sách ủng hộ chống Covid-19

Tiếng Việt

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ÁO

STT Tập thể, cá nhân đóng góp Số tiền

1 Ban Chấp hành Hội Đồng hương Hải Phòng tại Áo 500,00

2 CLB Hương Việt tại Tp. Linz 500,00

3 Gia đình ông Nguyễn Viết Tuệ, bà Lê Ngọc Lan tại Graz 2.000,00

4 Gia đình ông Lâm, bà Thủy tại Viên 500,00

5 Gia đình ông Nguyễn Ngọc Hải, bà Thanh tại Viên 100,00

6 Bà Bùi Thị Thanh Hải 50,00

7 Bà Hoàng Thị Thắm tại Viên 100,00

8 Bà Phạm Hà Thanh tại Village 100,00

9 Chị Lê Thục Anh 50,00

10 Anh Lê An Huy 50,00

11 Ông Nguyễn Trung Kiên, ĐSQ Việt Nam tại Áo 200,00

12 Bà Nguyễn Thị Hưởng, ĐSQ Việt Nam tại Áo 100,00

13 Bà Chu Thị Thu Phương, ĐSQ Việt Nam tại Áo 100,00

14 Ông Phạm Quang Hưng, ĐSQ Việt Nam tại Áo 100,00

15 Ông Nguyễn Huy Bình, ĐSQ Việt Nam tại Áo 100,00

16 Ông Trần Lê Duy, ĐSQ Việt Nam tại Áo 100,00

17 Ông Nguyễn Huy Cường, ĐSQ Việt Nam tại Áo 100,00

18 Ông Nguyễn Văn Hoàng, ĐSQ Việt Nam tại Áo 100,00

19 Bà Đặng Anh Thư tại Viên 150,00

20 Ông Nguyễn Đức Tùng tại Graz 300,00

21 Anh Nguyễn Hữu Phạm Dũng tại Úc 50,00

Tổng số 5.350,00

Nhóm tin: