Cập nhật danh sách ủng hộ chống dịch Covid-19 tại Áo

Tiếng Việt

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ÁO        
        
STT     Tập thể, cá nhân đóng góp                                          Số tiền
1     Ban Chấp hành Hội Đồng hương Hải Phòng tại Áo             500.00
2     CLB Hương Việt tại Tp. Linz                                                 500.00
3    Gia đình ông Nguyễn Viết Tuệ, bà Lê Ngọc Lan tại Graz  2,000.00
4    Gia đình ông Lâm, bà Thủy tại Viên                                      500.00
5    Gia đình ông Nguyễn Ngọc Hải, bà Thanh tại Viên               100.00
6    Bà Bùi Thị Thanh Hải                                                               50.00
7    Bà Hoàng Thị Thắm tại Viên                                                  100.00
8    Bà Phạm Hà Thanh tại Village                                               100.00
9    Chị Lê Thục Anh                                                                       50.00
10    Anh Lê An Huy                                                                        50.00
11    Ông Nguyễn Trung Kiên, ĐSQ Việt Nam tại Áo                    200.00
12    Bà Nguyễn Thị Hưởng, ĐSQ Việt Nam tại Áo                      100.00
13    Bà Chu Thị Thu Phương, ĐSQ Việt Nam tại Áo                   100.00
14    Ông Phạm Quang Hưng, ĐSQ Việt Nam tại Áo                    100.00
15    Ông Nguyễn Huy Bình, ĐSQ Việt Nam tại Áo                       100.00
16    Ông Trần Lê Duy, ĐSQ Việt Nam tại Áo                                100.00
17    Ông Nguyễn Huy Cường, ĐSQ Việt Nam tại Áo                   100.00
18    Ông Nguyễn Văn Hoàng, ĐSQ Việt Nam tại Áo                    100.00
19    Bà Đặng Anh Thư tại Viên                                                     150.00
         Tổng số                                                                              5,000.00

Nhóm tin: