Cập nhật danh sách ủng hộ chống dịch Covid-19 tại Áo

Tiếng Việt

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ÁO        
        
STT    Tập thể, cá nhân đóng góp    Số tiền
1    Ban Chấp hành Hội Đồng hương Hải Phòng tại Áo    500.00
2    CLB Hương Việt tại Tp. Linz    500.00
3    Gia đình ông Nguyễn Viết Tuệ, bà Lê Ngọc Lan tại Graz    2,000.00
4    Gia đình ông Lâm, bà Thủy tại Viên    500.00
5    Gia đình ông Nguyễn Ngọc Hải, bà Thanh tại Viên    100.00
6    Bà Bùi Thị Thanh Hải    50.00
7    Bà Hoàng Thị Thắm tại Viên    100.00
8    Bà Phạm Hà Thanh tại Village    100.00
9    Chị Lê Thục Anh    50.00
10    Anh Lê An Huy    50.00
11    Ông Nguyễn Trung Kiên, ĐSQ Việt Nam tại Áo    200.00
12    Bà Nguyễn Thị Hưởng, ĐSQ Việt Nam tại Áo    100.00
13    Bà Chu Thị Thu Phương, ĐSQ Việt Nam tại Áo    100.00
14    Ông Phạm Quang Hưng, ĐSQ Việt Nam tại Áo    100.00
15    Ông Nguyễn Huy Bình, ĐSQ Việt Nam tại Áo    100.00
16    Ông Trần Lê Duy, ĐSQ Việt Nam tại Áo    100.00
17    Ông Nguyễn Huy Cường, ĐSQ Việt Nam tại Áo    100.00
18    Ông Nguyễn Văn Hoàng, ĐSQ Việt Nam tại Áo    100.00
19    Bà Đặng Anh Thư tại Viên    150.00
20    Ông Nguyễn Đức Tùng tại Graz    300.00
    Tổng số    5,300.00

Nhóm tin: