CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÊN ĐƯỜNG THAM DỰ HỘI NGHỊ CÁC CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THẾ GIỚI LẦN THỨ 5