Lời kêu gọi Ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Tiếng Việt

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quỹ phòng, chống tội phạm là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm. Ngày 28/04/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) đã thành lập Ban tổ chức vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, trong đó Bộ Ngoại giao là thành viên. 

Căn cứ Kế hoạch vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định 135/KH-BCA-V01 của Bộ Công an), Bộ Ngoại giao có trách nhiệm "chủ trì, phối hợp với Bộ Công an vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và kêu gọi cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam hưởng ứng ủng hộ, tài trợ cho Quỹ".

Đại sứ quán xin chuyển kèm theo bản chụp Lời kêu gọi Ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương của Ban Chỉ đạo 138/CP tới bà con người Việt tại Áo để tham gia hưởng ứng, góp phần tăng cường nguồn lực cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm. Ban chỉ đạo 138/CP sex cos hinhf thwcs ghi nhaanj, toon vinh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và cá nhân tham gia ủng hộ, tài trợ Quỹ. 

Nhóm tin: