THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

Tiếng Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin trân trọng thông báo:

1. Theo quy định tại Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/06/2021 của Bộ Công an, từ ngày 01/7/2022, Đại sứ quán ngừng cấp Hộ chiếu phổ thông mẫu cũ. Các Hộ chiếu phổ thông mẫu cũ đã được cấp trước ngày 01/7/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

2. Việc cấp Hộ chiếu phổ thông mẫu mới sẽ được Đại sứ quán triển khai ngay khi có hướng dẫn của các Cơ quan có thẩm quyền trong nước./.

 

Nhóm tin: