Thông báo về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu Việt Nam từ 27.4.2022

Tiếng Việt

Ngày 26/4/2022, Bộ Y tế có công văn số 2118/BYT-MT thông báo tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00h00 phút ngày 27/4/2022 (Văn bản chỉ đạo điều hành --> Hỏa tốc tạm dừng khai báo y tế Covid-19 với người nhập cảnh từ 0h ngày 27/4/22).

Việc giám sát hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Các yêu cầu khác về xét nghiệm, tự theo dõi sức khỏe, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vẫn được thực hiện theo công văn số 1265/BYT-DP ngày 16/3/2022 của Bộ Y tế.

Nhóm tin: