Thông tin về Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Tiếng Việt

BAN THƯ KÝ QUỐC GIA ASEAN 2020

THÔNG TIN VỀ ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020

1.Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 được thành lập theo Quyết định số 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/12/2018, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối, hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương về các lĩnh vực công tác liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020.

2. Cơ cấu tổ chức:

Nhóm tin: